Aparatura

 

 

PHI 5000 VersaProbe Scanning ESCA Microprobe (ULVAC-PHI, Japan/USA, 2008). Zakup częściowo sfinansowano ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego EFRR w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego - "Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw SPO WKP, w latach 2004-2006".

Aparat wyprodukowany przez PREVAC składa się z centralnej komory dystrybucyjnej, umożliwiającej przemieszczanie próbki pomiedzy sekcjami aparatu:

 • komorą skanującą spektrometru XPS/UPS, PHI 5000 VersaProbe - Scanning ESCA Microprobe,
 • reaktorem wysokociśnieniowym,
 • mikroskopem STM/AFM  (RHK Technology).
 • komorą załadowczą,
 • komorą preparacyjną,
 • magazynem próbek.

 

Komora XPS, działo jonowe, stacja próbek, źródło promieni X z podwójną anodą, mikroskop optyczny

Komora XPS, skanujące źródlo  promieni X, działo C60,  zródło UV, działo elektronów AES.
Komora SPM Reaktor wysokociśnieniowy
Komora zaladowcza i preparatywna Komora dystrybucyjna
 

Ponadto na wyposażeniu aparatu jest "Walizka próżniowa" - przenośna komora próżniowa umożliwiająca przenoszenie nośnika z próbką pomiędzy różnymi przyrządami pomiarowymi, w warunkach wysokiej i stałej próżni. Próżnia rzędu ~10-9 mbar utrzymywana i kontrolowana jest przez pompę jonową, zasilaną z sieci lub akumulatora samochodowego. 

Aparatura ta jako jedna z nielicznych tego typu aparatur we wschodniej Europie, pozwala na poddanie próbki preparatyce i kompleksowemu badaniu różnymi technikami w warunkach próżniowych bez kontaktu z atmosferą. Można przebadać próbkę metodami XPS-UPS (PHI VersaProbe), STM/AFM (RHK Technology), poddać reakcji w wysokociśnieniowym reaktorze przepływowym lub modyfikować w komorze preparacyjnej. Komora preparacyjna jest wyposażona w dwie naparowywarki (efuzyjną i elektronową) kalibrowane wagą kwarcową, spektrometr masowy QMS (Stanford Research), źródło plazmowe (SPECS) a także działo jonowe. W komorze preparacyjnej można także przeprowadzić badanie AES-LEED (OCI Microengineering).

PHI VersaProbe jest nowoczesnym spektrometrem XPS wyposażonym w monochromator, który zapewnia wyjątkowe parametry naboru danych. Wyposażony jest w hemisferyczny analizator, działo argonowe, działo fulerenowe, unikalny system kompensacji ładunku i precyzyjny manipulator o pięciu stopniach swobody.

Skanująca wiązka promieni X może być zogniskowana na powierzchni 10-100 µm, umożliwiając nabór danych w postaci zarówno widma punktowego, skanów po linii jak i uzyskanie map XPS. Ogranicza to także degradację próbki pod wpływem promieni X. Za wysoką czułość i dynamiczny zakres pomiaru jest odpowiedzialny wysokorozdzielczy 180º hemisferyczny analizator z 16 kanałowym detektorem.  

Możliwa jest obserwacja powierzchni próbki przy pomocy elektronów wtórnych, analogicznie jak w mikroskopie SEM. Gwarantuje to, że dane zbierane są z wybranego miejsca na powierzchni próbki. Ta funkcja wykorzystuje wiązkę promieni X do generacji elektronów zbieranych przez analizator w celu stworzenia obrazu topologii, morfologii lub innych cech próbki.

PHI VersaProbe jest wyposażony w dwuwiązkowy system kompensacji ładunku. Wykorzystuje on źródło elektronowe z zimną katodą i niskoenergetyczne jony z działa argonowego, co pozwala na zneutralizowanie ładunku na wszelkich typach próbek.


 

Zautomatyzowany manipulator o 5 stopniach swobody umożliwia stabilne, dokładne i odtwarzalne umiejscowienie próbki. Zakres przesuwu w osi X i Y wynosi 25 mm, w osi Z 20 mm, możliwe jest także pochylenie nośnika z próbką od -45º do +45º i obrót na 360º. System komputerowy umożliwia zapisanie wielu punktów analizy w celu automatycznej nienadzorowanej analizy próbek. System profilowania Zalar zapewnia zwiększoną rozdzielczość analizy profilowej przez zminimalizowanie ilości artefaktów i rotację próbki.

Próbki polimerowe mogą być czyszczone przez bombardowanie fulerenami C60. Ogranicza to zmiany stanu chemicznego próbek i umożliwia analizę profilową polimerowych próbek z rozdzielczością do jednej monowarstwy.

Działo fulerenowe wykorzystuje wstrzykiwanie odparowanego proszku C60 do jonizatora elektronowego. Wiązka jonów C60 jest przyśpieszana, ogniskowana następnie przechodzi przez filtr Wiena w celu uzyskania składu monodyspersyjnego. Kolumna jest zakrzywiona o 1º w celu wyeliminowania cząstek obojętnych, zwiększa to rozdzielczość, zmniejsza zmiany stanu chemicznego próbki i zanieczyszczenie obszarów przyległych do badanego. Zawór odcinający pozwala na obsługę działa C60 bez potrzeby zapowietrzania komory analizatora. 

Komora preparatywna została zaprojektowana dla przygotowania próbek do badań jak również dla przeprowadzenia wstępnych pomiarów za pomocą AES, LEED i TDS. Komora jest wyposażona w:

 •   Manipulator o 5 stopniach swobody wyposażony w stacje dla nośników próbek. Stacja pozwala rozgrzać próbki do 1200º C, jak również ochłodzić go za pomocą ciekłego azotu. Manipulator jest sterowany przez oprogramowanie stworzone przez Prevac. 
 •   Spektrometr LEED-AES
 •   Działo jonowe IS40C1 do oczyszczania powierzchni
 •   Waga kwarcowa TM-400 na nośniku próbek
 •   Dwie naparowywarki - efuzyjna EF40C1 i elektronowa EBV40A1, pozwalające osadzać na próbce różnorodne warstwy kilku metodami.
 •   Analizator QMS RGA300 połączony z kontrolerom EUROTHERM 2408 do pomiarów termodesorpcji i analizy gazów
 •   System doprowadzania i dozowania gazów (Ar, H2, O2, etc.)

W reaktorze przepływowym można poddać próbkę działaniu gazów o ciśnieniu do 20 barów (między innymi: H2, O2, NO, N2, Ar). Z mieszaniną gazową ma kontakt wyłącznie próbka i jej nośnik. Reaktor wyposażony jest we własny układ pompowy zapewniający próżnię poniżej 1x10-8 mbar. Możliwe jest ogrzanie lub chłodzenie próbek w zakresie od -100º C do +650º C.

Komora załadowcza jest wyposażona we własny system pomp, który umożliwia szybkie, lub powolne - w przypadku próbek proszkowych - odpompowywanie gazów atmosferycznych. Halogenowy podgrzewacz próbek (do 100ºC) przyśpiesza odgazowanie próbek zawierających wilgoć lub inne rozpuszczalniki. Komora załadowcza jest kompatybilna z walizką próżniową.

Przygotowanie próbek

 • Analizowane mogą być wyłącznie próbki stałe, stabilne w warunkach próżniowych.
 • Próbki porowate i materiały zawierające rozpuszczalniki (ceramika, polimery) powinny być wstępnie wysuszone (np. w eksykatorze próżniowym) i przechowywane w próżni lub w atmosferze gazu obojętnego (N2, Ar).
 • Metodą Augera mogą byc analizowane wyłącznie próbki przewodzące.
 • Próbki zawierające pierwiastki: Hg, Zn, J, Te, Cs, K, Na, As, Ga, Ca, S, P ze względu na wysokie stężenie par, szkodliwych dla układu analitycznego spektrometru, mogą być badane wyłącznie gdy te pierwiastki są w postaci związku chemicznego.
 • Próbka może mieć średnicę od 1 do 30 mm (optymalnie 10 mm) i wysokość do 10 mm.
 • Próbki proszkowej powinno być powyżej 100 mg.
 • Badanie mikroskopowe wymaga próbek o zbliżonych wymiarach.
 

Skaningowy Mikroanalizator Elektronów Augera MICROLAB 350
Thermo Electron (VG Scientific)
 

Mikroanalizator Microlab 350 firmy Thermo Electron (VG Scientific) jest urządzeniem przeznaczonym do badania składu chemicznego powierzchni materiałów stałych o gwarantowanych parametrach analizy, umożliwiających badanie obiektów o szerokości kilkudziesięciu nanometrów i grubości - charakterystycznej dla spektrometrii elektronów Augera - rzędu kilku monowarstw atomowych (~ 1 nm). Przyrząd umożliwia m.in. zobrazowanie rozkładu powierzchniowego i liniowego pierwiastków oraz profilowania ich stężeń w głąb materiału z rozdzielczością 0,5-1 nm i czułością analityczną rzędu ułamka % at.

Przyrząd posiada:

 • komorę preparatywną wyposażoną w łamacz próbek, chłodzony ciekłym azotem, który umożliwia wykonanie kruchych przełomów czystych metali i ich stopów;
 • śluzę umożliwiającą szybkie wprowadzanie próbek z komory preparatywnej do komory pomiarowej;
 • układ pomiarowy AES, XPS z wysokorozdzielczym sferycznym analizatorem energii kinetycznej;
 • dwa niezależne źródła wzbudzenia: źródło emisji elektronów (FEG - Schottky Field Emission Source) oraz źródło miękkiego promieniowania rentgenowskiego z podwójną anodą Mg i Al (alternatywnie);
 • układ obrazowania morfologii powierzchni SE (SEM);
 • system pomp umożliwiających uzyskanie ultrawysokiej próżni;
 • elektronikę i konsole sterujące wraz z komputerem wyposażonym w oprogramowanie do sterowania pomiarem oraz obróbką i analizą danych.

W aparaturze jest możliwość usuwania kolejnych monowarstw materiału dzięki zastosowaniu działa jonowego, Ar+ (działo argonowe EX05). Możliwość wykonywania przypowierzchniowych profili składu chemicznego z rozdzielczością w głąb zależną od zastosowanej metody pomiarowej AES lub XPS.

 

Możliwości analityczne urządzenia Microlab 350
 

 •  Obrazowanie powierzchni próbki w elektronach SE (Secondary Electrons), rozdzielczość pozioma ~ 7 nm, napięcie 25 kV.

 •   Wykonywanie lokalnych analiz jakościowych (rozdzielczość pozioma ~ 20 nm, rozdzielczość w głąb 0,5 - 1 nm; zakres analizowanych pierwiastków od litu (Z = 3) wzwyż; wykrywalność ok. 0,3 % at.).

 •   Wykonywanie obrazów powierzchniowego rozmieszczenia pierwiastków.

 •  Wykonywanie analiz liniowych rozmieszczenia pierwiastków (rozdzielczość pozioma ~ 20 nm).

 •    Określanie względnej zawartości pierwiastków w nanoobszarach (dokładność analizy > 10 % wzgl.).

 •  Określanie stanu chemicznego atomów w nanoobszarach (rozdzielczość energii kinetycznej analizatora sferycznego 0,6 - 0,06%).

 •   Badanie bardzo cienkich warstw powierzchniowych (ARAES, Angle Resolved Auger Electron Spectroscopy), metoda nieniszcząca.

 •  Wyznaczanie profili zmian składu chemicznego w głąb materiału (połączone z funkcją trawienia jonowego (Ar+)), metoda niszcząca.

 •  Badania powierzchni ciał stałych za pomocą rentgenowskiej spektroskopii fotoelektronów (XPS) umożliwiają:

  • - identyfikację stanu chemicznego składników badanego materiału,
  • - rozszerzenie gamy możliwych do analizy materiałów o dielektryki (polimery, materiały tlenkowe- szkła, ceramika);
  • - dokładną analizę ilościowa próbek (średni skład mikro-obszarów), w oparciu o program Mutline lub bazy danych współczynników czułości Scofielda i Wagnera
  • - precyzyjną analizę profilu głębokościowego próbek (zmiany stanu chemicznego składników próbki w kolejnych warstwach - po trawieniu).

 
Dodatkowe możliwości:

 •  Badanie segregacji pierwiastków na granicach ziaren (wyposażenie dodatkowe: łamacz próbek w próżni w temperaturze ciekłego azotu).

 •   Rozróżnianie struktur krystalograficznych np. grafitu, diamentu, węgla amorficznego - Reflected Electron Energy Loss Spectroscopy (REELS).

 •   Rozróżnianie stanów chemicznych atomu - (AES+NLLSF (Non Linear Least Square Fitting), REELS).

 •   Rozróżnianie materiałów organicznych - (REELS).

 •  Wyznaczanie średniej nieelastycznej drogi swobodnej elektronów metodą elektronowej spektroskopii piku elastycznego - EPES (Elastic Peak Electron Spectroscopy).


Przygotowanie próbek do analizy powierzchni

Próbki do analizy powierzchni mogą być dostarczone w postaci litego kawałka materiału (metale i ich stopy, półprzewodniki, ceramika, szkło, polimery) o rozmiarach: max. wysokość 8 mm, średnica 15 mm lub w postaci proszkowej (istnieje możliwość sprasowania takich próbek w tabletkę lub przyklejenia do taśmy przewodzącej, w zależności od rozmiarów cząstek/ziaren proszku). Wymagana jest stabilność próbek w warunkach wysokiej próżni!. Do każdej próbki powinna być dołączona historia jej pochodzenia i obróbki, oraz poszukiwana informacja (skład jakościowy i ilościowy, stan chemiczny, obecność określonych pierwiastków i związków chemicznych). Specjalizujemy się w szczególności w analizie składu chemicznego cienkich warstw <100 nm. Urządzenia niezbędne do preparatyki i przygotowywania próbek: mikroskop stereoskopowy, suszarka laboratoryjna (max. temperatura  250°C, piec grzewczy (max. temperatura 1100°C), autoklaw - sterylizacja parowa powierzchni metalowych pod ciśnieniem.

Ograniczenia

Analiza próbek zawierających w znacznych ilościach niezwiązane pierwiastki takie jak: Hg, Te, Cs, K, Na, As, J, Zn, Se, P, S  nie będzie wykonywana ze względu na możliwość uszkodzenia analizatora. Próbki, które w wyniku rozkładu w warunkach ultrawysokiej próżni oraz oddziaływania promieniowania rentgenowskiego z materią, powodują wydzielanie się lotnych związków jak np.: H2O, HCl, H2S itp. nie mogą być również analizowane. W przypadku badań metodą spektroskopii elektronów Augera ograniczeniem badanego materiału jest jego przewodnictwo. Z reguły spektroskopia elektronów Augera jest przystosowana do badania próbek przewodzących, w niektórych przypadkach istniej możliwość badania próbek półprzewodnikowych. Uwaga: profilowanie głębokościowe połączone z funkcją trawienia jonowego jest metodą destruktywną!
 

 

Spektrometr ESCALAB-210
(VG Scientific)

ESCALAB-210 to jest spektrometr fotoelektronów ESCA - XPS (X-ray Photoelectron Spectroscopy) o znacznej automatyzacji sterowania i pomiaru. Przyrząd jest wyposażony w komorę preparatywną umożliwiająca przygotowanie próbki, w kontrolowanej atmosferze, temperaturze (-160o C do 800oC) i ciśnieniu (do 1 atm); śluzę umożliwiającą szybkie wprowadzanie próbek do komory pomiarowej; podstawowy układ pomiarowy, w tym żródło promieni rentgenowskich z podwójną anodą Mg i Al (alternatywnie); układ pomp umożliwiających uzyskanie ultrawysokiej próżni; elektronikę i konsole sterujące oraz komputer wraz z oprogramowaniem do sterowania pomiarem, obróbką i analizą danych. W aparaturze można usunąć warstwę powierzchniową badanego materiału bezpośrednio w komorze analizatora, przy użyciu jonów Ar+ (działo argonowe AG21).

 

 


Spektrometr XPS/AES VG Microtech
 

Spektrometr, wyposażony w źródło promieni X z podwójną anodą (Al, Mg) i działo elektronowe LEG62, pozwala stosować metodę spektroskopii fotoelektronów (XPS) i metodę spektroskopii elektronów Augera (AES) do analizy chemicznej powierzchni i charakterystyki warstw powierzchniowych. Emitowane elektrony są analizowane za pomocą hemisferycznego analizatora CLAM2. Działo jonowe o niskiej energii AG5000 pozwala nie tylko oczyścić próbkę, ale także służy do analizy głębokościowej warstw powierzchniowych.

Odpompowywanie gazów z komory spektrometru odbywa się kolejno za pomocą rotacyjnej pompy próżniowej, pompy turbomolekularnej, tytanowej pompy sublimacyjnej i pompy jonowej. Taki układ pozwala na szybkie uzyskanie próżni rzędu 10-9 mbar. Prosty układ komputerowy, kompatybilny z Windows, umożliwia wygodny nabór danych. Otrzymane widma XPS/AES mogą być dalej przetwarzane i analizowane przy użyciu powszechnie dostępnych programów. Układ spektrometru VG Microtech jest stosunkowo prosty. Można łatwo zapoznać się z jego urządzeniami oraz zrozumieć podstawy metod XPS i AES. Z tych powodów spektrometr VG Microtech jest szczególnie przydatny do celów dydaktycznych.

 


Zestaw do elektrochemicznych badań korozji i impedancji Autolab PGSTAT 302N
 

Zestaw składa się z potencjostatu, generatora i komputerowego układu naboru danych, wyposażony jest też w odpowiednie naczynie elektrochemiczne z elektrodami odniesienia i  pomocniczymi. Zestaw pozwala na wykonanie typowych badań korozji metodami elektrochemicznymi.
Sposób wykorzystania urządzenia:

 •   wyznaczanie prądu korozyjnego i potencjału korozyjnego metali i stopów z krzywych polaryzacji
 •   wyznaczanie tzw. potencjałów przebicia dla korozji wżerowej (granica obszaru trwałej pasywacji metalu w określonym środowisku agresywnym)
 •   badania kinetyki pasywacji metali i stopów
 •   badania powierzchni metali i stopów niestacjonarnymi metodami elektrochemicznymi, w tym metodą elektrochemicznej spektroskopii impedancyjnej (EIS):
 •   określenie chropowatości i niejednorodności powierzchni metodami elektrochemicznymi
 •   badanie podatności korozyjnej i trwałości stanu pasywnego
 •   prognozowanie lokalnej depasywacji na podstawie zmian charakterystyk impedancyjnych w pobliżu punktów przemian fazowych w warstwach powierzchniowych.

 

Oprogramowanie

Do opracowania danych eksperymentalnych używamy następującego oprogramowania:

 • ECLIPSE ( VG Scientific Equipment Data System) do opracowania danych otrzymanych na  spektrometrze ESCALAB-210. Działa na systemie OS/2 WARP/e-ComStation.
 • The Avantage Data System do sprzętu wyprodukowanego przez Thermo VG Scientific. Oprogramowanie kontroluje akwizycję danych jak również umożliwia obróbkę danych pochodzących z ESCALAB-210 and MICROLAB-350.
 • PHI MULTIPAK. MultiPak to jest systemem opracowywania widm XPS i Augera. Oprogramowanie jest używane do opracowywania wyników ze spektrometru PHI 5000 Versa Probe.
 • CasaXPS Pakiet programowy firmy Casa Software Ltd wykorzystywany jest do opracowywania widm XPS i AES uzyskanych na wszystkich naszych spektrometrach.
 • UNIFIT v. 2009. Pakiet programowy do opracowywania, analizy i prezentacji widm XPS.
 • QUASES. Quantitative Analysis of Surfaces by Electron Spectroscopy autorstwa Svena Tougaarda (QUASES Tougaard Inc). Oprogramowanie do analizy nanostruktur powierzchniowych na podstawie kształtu pików i tła w widmach XPS.
 • QUASES-ARXPS Analiza ilościowa warstwy powierzchniowej na podstawie widm XPS/AES (autor Sven Tougaard, QUASES Tougaard Inc). Analiza oparta jest na zmianach intensywności pików w zależności od kąta emisji.
 • Multiline v. 2.0. Oprogramowanie stworzone w Instytucie Chemii Fizycznej przez profesora A. Jabłońskiego. Wykorzystuje unikatowe algorytmy obróbki widm w celu uzyskania wyższej precyzji analizy ilościowej.
 • EPESWIN Oprogramowanie stworzone w Instytucie Chemii Fizycznej przez profesora A. Jabłońskiego do określania wartości średniej nieelastycznej drogi swobodnej elektronów (IMFP) w ciałach stałych.
 • XPMPro Oprogramowanie do sterowania mikroskopem SPM, akwizycji i  przetwarzania danych.
 • Gwyddion.net Oprogramowanie do zaawansowanej obróbki i prezentacji danych SPM i SEM.

Wykorzystujemy również zaawansowane bazy danych, stworzone przy udziale naszego instytutu  i oferowane przez National Institute of Standards USA (NIST):

 • NIST Standard Reference Database 64 - NIST Electron Elastic-Scattering Cross-Section Database: Version 3.1 (F. Salvat, A. Jablonski)
 • NIST Standard Reference Database 71 - NIST Electron Inelastic-Mean-Free-Path Database: Version 1.1 (C.J. Powell, A. Jablonski)
 • NIST Standard Reference Database 82 - NIST Electron Effective-Attenuation-Length Database: Version 1.1 (C.J. Powell, A. Jablonski)
 • NIST Standard Reference Database 154 - Backscattering-Correction-Factor Database for Auger Electron Spectroscopy, Version 1.1 (A. Jablonski, C.J. Powell)


Do identyfikacji pików używamy:

 • NIST Standard Reference Database 20 - NIST X-ray Photoelectron Spectroscopy Database: Version 4.1
 • Handbook of X-ray Photoelectron Spectroscopy J.F. Moulder, W.F. Stickle, P.E. Sobol, K.D. Bomben, ULVAC-PHI, 1995, jak również naszej obszernej bazy literaturowej.