ichf_logo instytut

Laboratorium Spektroskopii NMR

Kontakt

dr hab. Piotr Bernatowicz
tel. (22) 343 34 10
poczta elektroniczna: