ichf_logo

Laboratorium Analizy Chromatograficznej

Aparatura

Chromatograf Cieczowy Acquity Ultra Performance LC (Waters) wyposażony w detektor DAD

Chromatograf Cieczowy HPLC (Waters) wysposażony w detektor UV-VIS

Chromatograf Gazowy Hewlett-Packard 5890 series II wyposażony w detektor FID

Aparat do Elektroforezy Kapilarnej P/ACE MDQ Beckman Coulter wyposażony w detektor DAD