ichf_logo instytut

ZB 12 - Organization and synthesis of nanoparticles (M. Fiałkowski)

Fiałkowski group

Przedmiotem zainteresowania naszego zespołu są zjawiska zachodzące w nanoskali. Badamy je oraz wykorzystujemy ich własności do otrzymywania nowych materiałów funkcjonalnych. Są nimi przede wszystkim nanokompozyty wytwarzane dzięki zjawisku samoorganizacji zachodzącym zarówno w fazach objętościowej jak też na powierzchniach rozdziału faz ciekłych. Proces fabrykacji nanokompozytów obejmuje syntezę nanocząstek metali szlachetnych – głównie złota, srebra i platyny - oraz projektowanie i syntezę ligandów organicznych służących do funkcjonalizacji nanocząstek. Ligandy te spełniają różne bardzo ważne funkcje: stabilizują nanocząstki, umożliwiają ich łączenie w sieć lub integrację z matrycą kompozytu oraz posiadają grupy funkcjonalne decydujące o własnościach wytwarzanego materiału. Na przykład, dokonaliśmy w naszym zespole opłaszczenia nanocząstek złota za pomocą nowego ligandu zawierającego fuleren C60, połączonego z powierzchnią złota poprzez łańcuch sprzężonych wiązań podwójnych. Materiał kompozytowy składający się z tak sfunkcjonalizowanych nanocząstek wykazuje wyjątkową zdolność do adsorpcji elektronów.

Otrzymaliśmy nowe nanokompozyty przeznaczone do zastosowań w katalizie, elektronice i w optyce oraz pełniące funkcje pokryć antybakteryjnych. Obecnie prace w grupie skupiają się na syntezie i badaniu własności elektrycznych wolnostojących filmów zbudowanaych z usieciowanych monowarstw nanocząstek złota.