ichf_logo instytut

ZB 12 - Organization and synthesis of nanoparticles (M. Fiałkowski)

Position

Stypendium doktoranckie w ramach grantu OPUS NCN

Poszukiwani kandydaci na studia doktoranckie w projekcie badawczym OPUS
finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki
"Cienkie, wolnostojące filmy nanokompozytowe i ich przewodnictwo elektryczne"
Nr 2016/23/B/ST5/02747

 

Instytucja oferująca stypendium: Instytut Chemii Fizycznej PAN, Warszawa

Data rozpoczęcia studiów: 01.11.2017

Kwota stypendium: 3000+ PLN netto

Brak obowiązków dydaktycznych

Ubezpieczenie emerytalne i rentowe

Zadania badawcze:

  1. Synteza i funkcjonalizacja nanocząstek

  2. Synteza i badanie własności cienkich błon nanocząstek

Oczekiwania wobec kandydatów:

  1. Silna motywacja do pracy naukowej

  2. Ukończone studia magisterskie w zakresie chemii, inżynierii chemicznej, technologii materiałowej lub podobnym

Lista wymaganych dokumentów: List motywacyjny, CV, list rekomendacyjny

Kierownik grantu w ramach którego oferowane jest stypendium: Prof. Marcin Fiałkowski

Adres przesyłania zgłoszeń: mfialkowski@ichf.edu.pl

Termin nadsyłania zgłoszeń: 15.09.2017